کاوش سازمانی در فرایندکاوی

کاوش سازمانی
(Organizational Mining)

سومین شاخه از فرایندکاوی، بهبود فرایند یا کاوش سازمانی است. ایده اصلی این است که با استفاده از اطلاعات موجود در مورد فرایندهای واقعی در حال اجرا در سازمان‌ها، فرایندهای جاری را بهبود یا توسعه داد. درحالی‌که بررسی انطباق، میزان انطباق مدل با واقعیت را اندازه‌گیری می‌کند، سومین شاخه فرایندکاوی به توسعه یا تغییر یک مدل پیشین می‌پردازد. به‌عنوان مثال با استفاده از برچسب زمان در نگاره‌های رویداد می‌شود مدلی تولید کرد که گلوگاه‌ها، سطوح سرویس‌دهی، زمان انجام کار و فرکانس رخدادها را نشان دهد.

مقایسه
علاقه مندی ها 0